Zásady ochrany osobních údajů – DetoxMe – Váš detoxifikační rádce

Pravidla ochrany osobních údajů

jako příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek pro aplikaci detoxMe (dále jen „Aplikace“)

vydané společností DETOXme s.r.o., IČ: 04736931, se sídlem Elišky Junkové 312/47, Droždín, 779 00 Olomouc, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským v Ostravě, oddíl C, vložka 64966, kontaktní údaje: tel: +420 602 512 561, email. adresa: martin.ditmar7@gmail.com, www http://getdetox.me.

 1. Základní ustanovení
 1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „POÚ“) upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele v souvislosti, nebo na základě smlouvy o udělení licence k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tato POÚ jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí každá smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem.
 1. Ochrana osobních údajů Uživatele
 1. Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním všeobecných obchodních podmínek oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod ev. č. 00063976.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, emailová adresa, věk, výška, váha (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při Registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Provozovatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním učiněným na kontaktní emailovou adresu Provozovatele.
 1. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies
 1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Provozovatele na email. adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na email. adresu Uživatele.
 2. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Provozovatel pro provoz svých webových stránek tzv. cookies – textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce Návštěvník souhlasí s používáním cookies. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Provozovatel nemůže zaručit plnou funkčnost webových stránek.
 1. Doručování
 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele či uvedenou Uživatelem v objednávce, resp. na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.
 2.  
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 3. V případě, že jsou tyto POÚ k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 4. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
 5. Tato pravidla jsou uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto POÚ a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto POÚ Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena.
 6. V případě dotazu k těmto POÚ a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.
 7. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Olomouci, resp. Krajského soudu v Ostravě.

Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 9. 3. 2016.

Název Datum
Aktuální pravidla ochrany osobních údajů 25. 2. 2016 Stáhnout
Odběr novinek