Obchodní podmínky – DetoxMe – Váš detoxifikační rádce

Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

vydané společností DETOXme s.r.o., IČ: 04736931, se sídlem Elišky Junkové 312/47, Droždín, 779 00 Olomouc, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským v Ostravě, oddíl C, vložka 64966, kontaktní údaje: tel: +420 602 512 561, email. adresa: martin.ditmar7@gmail.com, www http://getdetox.me.

 1. Definice
 1. Online platformou se rozumí Apple App Store.
 2. Provozovatelem online platformy se rozumí společnost Apple či jí pověřené osoby.
 3. Aplikací se rozumí Aplikace (software) s názvem detoxMe dostupná na Online platformě ve formě in-app, kterou je Uživatel oprávněn používat na základě licence od Provozovatele. Aplikace má 2 hlavní části: vzdělávací část, která je veřejná a zdarma a část Personalizovaný detoxikační plán, která je druhá část, je neveřejná a za poplatek.
 4. Provozovatelem Aplikace je společnost DETOXme s.r.o., IČ: 04736931, se sídlem Elišky Junkové 312/47, Droždín, 779 00 Olomouc, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským v Ostravě, oddíl C, vložka 64966.
 5. Uživatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která je online platformou identifikována jako Uživatel a která si stáhla Aplikaci z online platformy; návštěvník webových stránek Provozovatele; subjekt údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jehož osobní údaje Provozovatel na základě dohody s Uživatelem v souladu s právními předpisy zpracovává. Uživatelem se rozumí i osoba, která se pokouší užívat nebo vstupovat do jakékoli části Aplikace jinou cestou než podle těchto Všeobecných obchodních podmínek ,dále jen „VOP“).
 6. Personalizovaným detoxikačním plánem se rozumí placená část Aplikace spočívající ve službě sestaven na míru Uživateli na základě vstupních informací poskytnutých Uživatelem, skládá se z jídel a procedur a je sestaven na Uživatelem objednaný časový úsek (předplatné).
 7. Předplatným se rozumí časový úsek, po který lze placenou část Aplikace využívat a kterou si Uživatel zvolí při nákupu placené části Aplikace.
 8. Registrací se rozumí dobrovolné poskytnutí vstupních údajů Uživatelem do registračního formuláře v Aplikaci, může zahrnovat i osobní údaje Uživatele.
 9. Dotazníkem se rozumí sada otázek, na které Uživatel odpovídá. Vyplněný dotazník je předpokladem pro čerpání služby Personalizovaný detoxikační plán.
 10. Uživatelským účtem se rozumí účet v Aplikaci zřízený pro konkrétního Uživatele. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci. Uživatelský účet obsahuje (a) informace, které poskytl Uživateli Provozovatel, (b) informace, které uvedl Uživatel, (c) osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním v Aplikaci.
 11. Licencí se rozumí oprávnění k užívání Aplikace, obsahu, software a jiných autorských děl Provozovatele, které Provozovatel podle podmínek těchto VOP uděluje Uživateli. Vymezení Licence je uvedeno v čl. IV. těchto VOP.
 12. 3. osobou se rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Provozovatele či Uživatele.
 1. Základní ustanovení
 1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.
 1. Uzavření smlouvy
 1. Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem na užívání Aplikace je uzavřena okamžikem, kdy si Uživatel stáhne nebo uloží jakoukoli část Aplikace. Po stažení má Uživatel k dispozici zdarma vzdělávací část Aplikace.
 2. Chce-li Uživatel používat placenou část Aplikace, tj. Personalizovaný detoxikační plán, musí provést Registraci, vyplnit Dotazník a zaplatit zvolené Přeplatné. Smlouva na užívání placené části Aplikace, tj. Personalizovaného detoxikačního plánu, je uzavřena okamžikem úhrady ze strany Uživatele vůči Online platformě. Okamžikem úhrady je Uživateli zpřístupněn Personalizovaný detoxikační plán. Doklad o úhradě se Uživateli posílá na emailovou adresu Uživatele zadanou v Online platformě.
 3. Uživatel je oprávněn si opakovaně prodlužovat Personalizovaný detoxikační plán, a to formou nákupu nového Předplatného.
 4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s povahou a obsahem dané Aplikace a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Aplikace oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení Aplikace nevyhovuje.
 1. Licence
 1. Provozovatel uděluje Uživateli časově omezenou, územně neomezenou, nevýhradní, a nepřenositelnou licenci k užívání Aplikace či jejích částí. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Aplikace, a to s těmito omezeními:
  1. Uživatel není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla.
  2. Uživatel je oprávněn používat Aplikaci pouze pro své osobní účely. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele licenci postoupit, udělit podlicenci ani nijak jinak s ní nakládat.
  3. Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.
  4. Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který́ by mohl snižovat hodnotu díla.
 1. Autorská a jiná práva
 1. Obsah a design Aplikace, materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) uvedené v Aplikaci a v souvisejících digitálních a tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení Aplikace, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy 3. osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou 3. osobou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, texty, tipy a další obsah umístěné v Aplikaci. Při nerespektování tohoto zákazu ze strany Uživatele se smluvní strany dohodly, že má Provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu s autorských zákonem, popř. také v souladu s trestním zákoníkem. Názvy a označení Aplikace, programů a částí mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Provozovatele bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 1. Uživatelský účet
 1. Uživatel je oprávněn používat vzdělávací část aplikace bez Registrace. Registrace Uživatele je nezbytná pro čerpání placené části Aplikace Uživatelem. Po Registraci je Uživateli zpřístupněn Uživatelský účet. V Uživatelském účtu dochází k objednávání, poskytování a čerpání Personalizovaného detoxikačního plánu.
 2. Při Registraci, vyplnění Dotazníku a objednávání Personalizovaného detoxikačního plánu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Provozovatel neodpovídá za případné škody porušené povinností Uživatele podle předchozí věty.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu 3. osobami.
 4. Provozovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy a/nebo těchto VOP.
 1. Cena
 1. Cena Licence Personalizovaného detoxikačního plánu je uvedena v Aplikaci. K této ceně mohou být Online platformou připočítány daně a jiné poplatky vyplývající z příslušných právních předpisů pro přeshraniční prodej v rámci EU a mimo EU. Cenu a poplatky hradí Uživatel způsoby, které umožňuje Online platforma. Náklady na dodání služeb jsou zahrnuty v ceně Licence.
 2. Platba služeb je možná v českých korunách (Kč), eurech (EUR) a dolarech (USD).
 3. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Provozovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat, ledaže Provozovatel uvede výslovně jinak.
 4. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi Aplikace a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Aplikace oprávněn požadovat vrácení již uhrazené ceny Licence s odůvodněním, že mu provedení Aplikace nevyhovuje.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. Vyloučení odpovědnosti
 1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Aplikace a jejímu poskytování Uživatelům v souladu s těmito VOP.
 2. Aplikace je dostupná pouze přes rozhraní, které Provozovatel pro provozování Aplikace zvolil a nabízí. Uživatel není oprávněn přistupovat do Aplikace jinými způsoby.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Online platforma, Aplikace či jejich jednotlivé části nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 3. osob. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.
 4. Aplikace je provozována tak jak je. Provozovatel je oprávněn změnit parametry Aplikace. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživateli formou změny VOP.
 5. Provozovatel není povinen zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Aplikace či pokračovat ve vývoji nebo spuštění nové verze Aplikace.
 6. Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelskou podporu nonstop. Negarantuje však minimální dobu poskytnutí zpětné vazby.
 7. Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
 8. Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Aplikaci. Provozovatel nenese odpovědnost za to, zda používání Aplikace Uživatelem je v souladu s jeho zdravotním stavem a ani neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Aplikace.
 1. Vyloučení z poskytování služeb
 1. Provozovatel může odmítnout poskytování Licence Uživateli, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií: (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami, (b) je v rozporu s dobrými mravy, (c) porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv, (d) přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Provozovatele a/nebo 3. osob, (e) přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran, (f) ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob.
 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Provozovatele.
 3. Uživatel není oprávněn ukládat či sdílet data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Provozovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Uživatele písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Uživatel je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečného odkladu. Jestliže Uživatel toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn Službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služeb a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Provozovatele.
 4. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn okamžitě zrušit Uživatelský účet, zamezit Uživateli přístup k Aplikaci. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.
 5. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným Uživatelům Aplikace nebo jiným 3. osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
 1. Odstoupení od smlouvy
 1. S ohledem na povahu a rychlost poskytování Aplikace Uživatel není oprávněn odstoupit od této smlouvy (§ 1837 písm.l) občanského zákoníku).
 1. Doručování
 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele či uvedenou Uživatelem v objednávce, resp. na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo ve smyslu § 1752 občanského zákoníku tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých www stránkách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP písemně odmítnout emailovým sdělením nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění VOP odmítne, jsou Provozovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.
 5. Provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a na ochranu spotřebitele provádí a k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).
 6. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 7. Smlouva včetně VOP je uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám. Ustanovení těchto VOP a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto VOP Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena.
 8. V případě dotazu k těmto VOP a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.
 9. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Olomouci, resp. Krajského soudu v Ostravě.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 9. 3. 2016.

Příloha: Pravidla ochrany osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

vydané společností DETOXme s.r.o., IČ: 04736931, se sídlem Elišky Junkové 312/47, Droždín, 779 00 Olomouc, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským v Ostravě, oddíl C, vložka 64966, kontaktní údaje: tel: +420 602 512 561, email. adresa: martin.ditmar7@gmail.com, www http://getdetox.me.

 1. Definice
 1. Online platformou se rozumí Google Play.
 2. Provozovatelem online platformy se rozumí společnost Google či jí pověřené osoby.
 3. Aplikací se rozumí Aplikace (software) s názvem detoxMe dostupná na Online platformě ve formě in-app, kterou je Uživatel oprávněn používat na základě licence od Provozovatele. Aplikace má 2 hlavní části: vzdělávací část, která je veřejná a zdarma a část Personalizovaný detoxikační plán, která je druhá část, je neveřejná a za poplatek.
 4. Provozovatelem Aplikace je společnost DETOXme s.r.o., IČ: 04736931, se sídlem Elišky Junkové 312/47, Droždín, 779 00 Olomouc, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským v Ostravě, oddíl C, vložka 64966.
 5. Uživatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která je online platformou identifikována jako Uživatel a která si stáhla Aplikaci z online platformy; návštěvník webových stránek Provozovatele; subjekt údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jehož osobní údaje Provozovatel na základě dohody s Uživatelem v souladu s právními předpisy zpracovává. Uživatelem se rozumí i osoba, která se pokouší užívat nebo vstupovat do jakékoli části Aplikace jinou cestou než podle těchto Všeobecných obchodních podmínek ,dále jen „VOP“).
 6. Personalizovaným detoxikačním plánem se rozumí placená část Aplikace spočívající ve službě sestaven na míru Uživateli na základě vstupních informací poskytnutých Uživatelem, skládá se z jídel a procedur a je sestaven na Uživatelem objednaný časový úsek (předplatné).
 7. Předplatným se rozumí časový úsek, po který lze placenou část Aplikace využívat a kterou si Uživatel zvolí při nákupu placené části Aplikace.
 8. Registrací se rozumí dobrovolné poskytnutí vstupních údajů Uživatelem do registračního formuláře v Aplikaci, může zahrnovat i osobní údaje Uživatele.
 9. Dotazníkem se rozumí sada otázek, na které Uživatel odpovídá. Vyplněný dotazník je předpokladem pro čerpání služby Personalizovaný detoxikační plán.
 10. Uživatelským účtem se rozumí účet v Aplikaci zřízený pro konkrétního Uživatele. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci. Uživatelský účet obsahuje (a) informace, které poskytl Uživateli Provozovatel, (b) informace, které uvedl Uživatel, (c) osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním v Aplikaci.
 11. Licencí se rozumí oprávnění k užívání Aplikace, obsahu, software a jiných autorských děl Provozovatele, které Provozovatel podle podmínek těchto VOP uděluje Uživateli. Vymezení Licence je uvedeno v čl. IV. těchto VOP.
 12. 3. osobou se rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Provozovatele či Uživatele.
 1. Základní ustanovení
 1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.
 1. Uzavření smlouvy
 1. Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem na užívání Aplikace je uzavřena okamžikem, kdy si Uživatel stáhne nebo uloží jakoukoli část Aplikace. Po stažení má Uživatel k dispozici zdarma vzdělávací část Aplikace.
 2. Chce-li Uživatel používat placenou část Aplikace, tj. Personalizovaný detoxikační plán, musí provést Registraci, vyplnit Dotazník a zaplatit zvolené Přeplatné. Smlouva na užívání placené části Aplikace, tj. Personalizovaného detoxikačního plánu, je uzavřena okamžikem úhrady ze strany Uživatele vůči Online platformě. Okamžikem úhrady je Uživateli zpřístupněn Personalizovaný detoxikační plán. Doklad o úhradě se Uživateli posílá na emailovou adresu Uživatele zadanou v Online platformě.
 3. Uživatel je oprávněn si opakovaně prodlužovat Personalizovaný detoxikační plán, a to formou nákupu nového Předplatného.
 4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s povahou a obsahem dané Aplikace a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Aplikace oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení Aplikace nevyhovuje.
 1. Licence
 1. Provozovatel uděluje Uživateli časově omezenou, územně neomezenou, nevýhradní, a nepřenositelnou licenci k užívání Aplikace či jejích částí. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Aplikace, a to s těmito omezeními:
  1. Uživatel není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla.
  2. Uživatel je oprávněn k užití Aplikace pouze pro své osobní účely. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele licenci postoupit, udělit podlicenci ani nijak jinak s ní nakládat.
  3. Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.
  4. Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který́ by mohl snižovat hodnotu díla.
 1. Autorská a jiná práva
 1. Obsah a design Aplikace, materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) uvedené v Aplikaci a v souvisejících digitálních a tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení Aplikace, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy 3. osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou 3. osobou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, texty, tipy a další obsah umístěné v Aplikaci. Při nerespektování tohoto zákazu ze strany Uživatele se smluvní strany dohodly, že má Provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu s autorských zákonem, popř. také v souladu s trestním zákoníkem. Názvy a označení Aplikace, programů a částí mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Provozovatele bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 1. Uživatelský účet
 1. Uživatel je oprávněn používat vzdělávací část aplikace bez Registrace. Registrace Uživatele je nezbytná pro čerpání placené části Aplikace Uživatelem. Po Registraci je Uživateli zpřístupněn Uživatelský účet. V Uživatelském účtu dochází k objednávání, poskytování a čerpání Personalizovaného detoxikačního plánu.
 2. Při Registraci, vyplnění Dotazníku a objednávání Personalizovaného detoxikačního plánu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Provozovatel neodpovídá za případné škody porušené povinností Uživatele podle předchozí věty.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu 3. osobami.
 4. Provozovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb a/nebo těchto VOP.
 1. Cena
 1. Cena Licence Personalizovaného detoxikačního plánu je uvedena v Aplikaci. K této ceně mohou být Online platformou připočítány daně a jiné poplatky vyplývající z příslušných právních předpisů pro přeshraniční prodej v rámci EU a mimo EU. Cenu a poplatky hradí Uživatel způsoby, které umožňuje Online platforma. Náklady na dodání služeb jsou zahrnuty v ceně Licence.
 2. Platba služeb je možná v českých korunách (Kč), eurech (EUR) a dolarech (USD).
 3. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Provozovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat, ledaže Provozovatel uvede výslovně jinak.
 4. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi Aplikace a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Aplikace oprávněn požadovat vrácení již uhrazené ceny Licence s odůvodněním, že mu provedení Aplikace nevyhovuje.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. Vyloučení odpovědnosti
 1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Aplikace a jejímu poskytování Uživatelům v souladu s těmito VOP.
 2. Aplikace je dostupná pouze přes rozhraní, které Provozovatel pro provozování Aplikace zvolil a nabízí. Uživatel není oprávněn přistupovat do Aplikace jinými způsoby.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Online platforma, Aplikace či jejich jednotlivé části nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 3. osob. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.
 4. Aplikace je provozována tak jak je. Provozovatel je oprávněn změnit parametry Aplikace. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživateli formou změny VOP.
 5. Provozovatel není povinen zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Aplikace či pokračovat ve vývoji nebo spuštění nové verze Aplikace.
 6. Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelskou podporu nonstop. Negarantuje však minimální dobu poskytnutí zpětné vazby.
 7. Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
 8. Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Aplikaci. Provozovatel nenese odpovědnost za to, zda používání Aplikace Uživatelem je v souladu s jeho zdravotním stavem a ani neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Aplikace.
 1. Vyloučení z poskytování služeb
 1. Provozovatel může odmítnout poskytování Licence Uživateli, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií: (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami, (b) je v rozporu s dobrými mravy, (c) porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv, (d) přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Provozovatele a/nebo 3. osob, (e) přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran, (f) ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob.
 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Provozovatele.
 3. Uživatel není oprávněn ukládat či sdílet data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Provozovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Uživatele písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Uživatel je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Uživatel toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn Službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služeb a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Provozovatele.
 4. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn okamžitě zrušit Uživatelský účet, zamezit Uživateli přístup k Aplikaci. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.
 5. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným Uživatelům Aplikace nebo jiným 3. osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
 1. Odstoupení od smlouvy
 1. S ohledem na povahu a rychlost poskytování Aplikace Uživatel není oprávněn odstoupit od této smlouvy (§ 1837 písm.l) občanského zákoníku).
 1. Doručování
 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele či uvedenou Uživatelem v objednávce, resp. na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo ve smyslu § 1752 občanského zákoníku tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých www stránkách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP písemně odmítnout emailovým sdělením nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění VOP odmítne, jsou Provozovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.
 5. Provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a na ochranu spotřebitele provádí a k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).
 6. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 7. Smlouva včetně VOP je uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám. Ustanovení těchto VOP a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto VOP Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena.
 8. V případě dotazu k těmto VOP a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.
 9. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Olomouci, resp. Krajského soudu v Ostravě.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 9. 3. 2016.

Příloha: Pravidla ochrany osobních údajů

Název Datum
Obchodní podmínky pro platformu Android 25. 2. 2016 Stáhnout
Obchodní podmínky pro platformu iOS 25. 2. 2016 Stáhnout
Odběr novinek